Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przedszkolebajka.edu.pl

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie “Bajka” w Witkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Przedszkole Miejskie “Bajka”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • podwyższony kontrast (jasny i ciemny kontrast)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia strony,
 • podświetlenie nagłówków
 • podświetlane i podkreślenie linków,
 • możliwość zdefiniowania własnego koloru tła,
 • włączenie czytelnej czcionki.

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Piórkowska, przedszkole81@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 477-81-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie usytuowane jest w 3 budynkach. 

Główna siedziba przedszkola mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Powstańców Wlkp. 17 i jest ogólnodostępna w godzinach pracy przedszkola. Wejście do budynku ze schodami, oraz pochylnią. Brak wind i platformy. Aby dostać się do budynku należy pokonać 4 stopnie schodów, furtkę, przejść dwa metry, a następnie kolejne 6 stopni schodów. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 150 cm. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedszkola istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych itp. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Drugi budynek przedszkola mieści się przy ul. Jasnej 38 i jest ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola. Wejście do budynku ze schodami. Brak pochylni, wind i platformy. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, 5 stopni schodów, przejść jeden metr, a następnie kolejne 7 stopni schodów. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 150 cm. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedszkola istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych itp. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Oddział zamiejscowy przedszkola mieści się w budynku wolnostojącym w Kołaczkowie i jest ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola. Wejście do budynku ze schodami. Brak pochylni, wind i platformy. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, przejść ok. 6 metrów, a następnie 4 stopnie schodów. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 150 cm. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedszkola istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych itp. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.